Community Works Project (လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း အလုပ္ကိုင္ အစီအစဥ္ CWP) အေၾကာင္း 

About Community Works Project

လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း အလုပ္ကိုင္ အစီအစဥ္(CWP) သည္ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းအေျခစိုက္ အဖြဲ႔အစည္းေျခာက္ခုေပါင္းစပ္ထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုတစ္ခုျဖစ္ျပီးအလုပ္အကုိင္ ႐ွာေဖြမႈ၊ကၽြမ္းက်င္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အတြက္ အတားအဆီး ဖယ္႐ွားျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိမာလ္တီႏိုးမား ေကာင္တီ႐ွိTANF ရေနသူမ်ားအား ေပးပါသည္။

 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏၀န္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ဒုတိယဘာသာစကားအျဖစ္ အဂၤလိပ္စာ သင္ၾကားျခင္း ပါ၀င္ပါသည္။  

 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကုိ ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့သည့္ေအာ္ရီဂြန္ လူသား၀န္ေဆာင္မႈမ်ားဌာနႏွင့္ အနီးကပ္အတူလုပ္ကိုင္ပါသည္။  

အေထာက္အပံ့ရေရးအတြက္ သင့္အားCWP ထံလႊဲေပးရန္ သင္၏ DHS မိသားစု လမ္းျပ(family coach)ကုိ ေတာင္းဆိုပါ။   

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္DHS အေ႐ွ႕ေကာင္တီ မိသားစု ၀န္ေဆာင္မႈဗဟိုဌာနႏွင့္ DHS အေ႐ွ႕ေတာင္ ေပါ့တလန္ ကုိယ္ထူကုိယ္ထ႐ံုးတို႔တြင္ တည္႐ွိပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ တည္ေနရာမ်ားကုိ

ၾကည့္ပါ။ မာလ္တ္ႏိုးမားေကာင္တီ႐ွိDHSေက်ာင္းမ်ားအဖြဲ႔ႏွင့္လည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အနီးကပ္ လုပ္ကိုင္ပါသည္။ 

 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ၀က္ဘ္ဆိုက္သည္ သင့္ဘာသာစကားျဖင့္ နည္းပါးေသာ္လည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ စကားေျပာေသာအခါ သင္စကားျပန္လိုအပ္ပါက အခမဲ့စကားျပန္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးပါမည္။  

 

အြန္လိုင္းတြင္သင့္အတြက္အသံုး၀င္ႏိုင္သည့္အခမဲ့ အရင္းအျမစ္မ်ားအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အျခားအရင္းအျမစ္မ်ား စာမ်က္ႏွာတြင္ ၾကည့္ပါ။  

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ေအာက္ပါအဖြဲ႔အစည္းေျခာက္ခု ပါ႐

သင့္ကုိ ေထာက္ပံ့ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေမွ်ာ္လင့္ေနပါသည္။